รางวัลที่ได้รับ

รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยในต่างประเทศ โครงการเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพและโครงการการเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพ (ต่อยอดจากปี 2556)

National Research Council of Thailand

Recognizes your excellent contribution in participating in “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019)

Functional congee to enhance memory and nourish the bones for menopause and elderly

Inventors : Jintanaporn Wattanathorn and Sudarat Sungkamane

National Research Council of Thailand

Recognizes your excellent contribution in participating in “The 10th International Exhibition of Inventions and The 3rd World Invention and Innovation Forum” (IEI & WIIF 2018)

Abalone derived food supplement for the elderly

Inventors : Jintanaporn W., Wipawee T., TerdThai T., Panakaporn W. and Supaporn M.

10th International Exhibition of inventions & 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)

AWARD CERTIFICATE SILVER MEDAL for

Jintanapor W, Wipawerr T, Terdthai T, Panakaporn W and Supaporn M 

from THAILAND


                   

Award
รางวัล

"รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค"

โครงการประกวด“การพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด 
ประจำปีงบประมาณ 2557” วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เจ้าของผลงานนวัตกรรม เรื่อง “นมผสมสารสกัดใบหม่อนและผักแพวชนิดผงสำเร็จรูปพร้อมชง”

รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับรางวัล "เป็นผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซุปราคลัสเตอร์ด้านเกษตรและอาหาร"

ในงานประชุม The 3rd Thailand National Research Universities Summit, 2014; Prelude to World Class University
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่งTravel grant and accommodations

จาก International Brian Research Organization (IBRO) 2013
ASIA/PACIFIC REGION

IBRO school 2013

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล 
ได้รับทุนเข้าร่วม The 3rd IBRO-APRC School of Neuroscience: Molecular, Electrophysiological & Behavioral Approaches
Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
October 26 – November 6, 2013 
Organizer: Saeed Semnanian

นางสาวปภาภัสสร์  ธีระพัฒนวงศ์
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School: Injury and Regeneration of the Nervous System [Link2]
Nantong University,Nan-Tong, China
October 25 - November 1, 2013
Organizer: Fei Ding

นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School: Injury and Regeneration of the Nervous System [Link2]
Nantong University,Nan-Tong, China
October 25 - November 1, 2013
Organizer: Fei Ding

นางสาวณัฐพร พันชะโก
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School: Injury and Regeneration of the Nervous System [Link2]
Nantong University,Nan-Tong, China
October 25 - November 1, 2013
Organizer: Fei Ding

นายธวัชชัย ปราบศัตรู
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC School of Neuroscience
Sun Yat-sen university, Guangzhou, China
March 21 - March 29, 2013
Organizer: Bin Jiang

นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC School of Neuroscience
Sun Yat-sen university, Guangzhou, China
March 21 - March 29, 2013
Organizer: Bin Jiang


รางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. นางวิภาวี ทูคำมี
(อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

2. นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล 
(นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์)

3. นางสาวปภาภัสสร์  ธีระพัฒนวงศ์
(นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์)

3. นายธวัชชัย ปราบศัตรู
(นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์)


Travel grant and accommodations

จาก International Brian Research Organization (IBRO) 2012
ASIA/PACIFIC REGION

IBRO school 2012:

นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC: 3rd School of Neuroscience, Monash University
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
November 19 - November 30, 2012
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC: 3rd School of Neuroscience, Monash University
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
November 19 - November 30, 2012
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School of Neuroscience , Qingdao
Qingdao University, Department of Physiology, Qingdao, China
November 29 - December 3, 2012
Organizer: Jun-xia Xie

นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Advanced School of Neuroscience: Molecular, Electrophysiological & Imaging Techniques in Neuroscience Research
School of Biomedical Sciences, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
May 30 - June 12, 2012
Organizer: Yung, Win-Ho


 

The 1st International Conference on Health Science, Thai Traditional and Alternative Medicine (ICHTAM):
The Role of Traditional/Alternative Medicine and Global Health Care.
21st-23rd November 2012, Convention Hall, Taksila Hotel, Mahasarakham, Thailand

Poster Presentation Award

นางสาวจิริยา ภาษาสุข ได้รับรางวัล "Won The Consolation Poster Presentation Award"

Oral Presentation Award

นางสาวสุดารัตน์ สังฆมณี ได้รับรางวัล "Won The Consolation Oral Presentation Award"

นายธวัชชัย ปราบศัตร ได้รับรางวัล "Won The Consolation Oral Presentation Award"


 

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2555 The 5th Sino-Thai International Conference on Traditional Medicine and Natural Health Products

ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ Guangxi University of Chinese Medicine เมืองหนานหนิง  มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

Poster Presentation Award

ผศ.เทอดไทย  ทองอุ่น ได้รับรางวัล "Excellent Poster Presentation Award"

นายธวัชชัย  ปราบศัตรู ได้รับรางวัล  "Very Good Poster Presentation Award"

นางสาวปภาภัสสร์  ธีระพัฒนวงศ์ ได้รับรางวัล  "Good Poster Presentation Award"

อาจารย์ ดร.วิภาวี ทูคำมี ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล  "Good Poster Presentation Award"

นางสาวชลทิพย์  ทิพย์แก้ว ได้รับรางวัล  "Good Poster Presentation Award"

Oral Presentation Award

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล ได้รับรางวัล  "Good Oral Presentation Award"


 

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครั้งที่ 14 เรื่อง I-SAN Neurological Diseases

รางวัล Boehringer Ingelheim - NNA Oral Presentation Award ประจำปี 2555

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล ได้รับรางวัลที่ 2

อาจาย์วิภาวี ทูคำมี ได้รับรางวัลที่ 3

นายปรัชญา แก้วแก่น ได้รับรางวัล ชมเชย

รางวัล Boehringer Ingelheim - NNA Poster Presentation Award ประจำปี 2555

นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา ได้รับรางวัลที่ 2

นางสาวณัฐพร พันชะโก ได้รับรางวัลที่ 3


"Exellent Oral Presentation"

งานสัมมนาวิชาการ Royal Golden Jubilee (RGJ) seminar series No.86th: Research and development in pharmaceutical products

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร
Center for Research and Development of Herbal Health Products (CRD-HHP)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายธวัชชัย ปราบศัตรู "Excellent Oral Presentation"


"Exellent Oral Presentation" ประเภท วิทยาศาสตร์สุขภาพ

งานประชุมวิชาการ The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) 2012,
Chiang Mai, Thailand

นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว "Excellent Oral Presentation"
นางวิภาวี ทูคำมี "Excellent Oral Presentation"


Travel grant and accommodations

จาก International Brian Research Organization (IBRO) 2011
ASIA/PACIFIC REGION

IBRO school 2011

นางสาวณัฐพร พันชะโก
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO APRC: 2nd School of Neuroscience in Malaysia
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
December 1 - December 13, 2011
Organizer: Ishwar Parhar

นายธวัชชัย ปราบศัตรู
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate school: From Basic Principles to Advanced Application in Neuroscience [Link2]
Shanxi Medical University, Taiyuan, Shanxi, China
November 7 - November 11, 2011
Organizers: Xiao-Min Wang, Zhi-Qing David Xu

นายประเสริฐ ผางภูเขียว
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC school: Translational Neuroscience: From Fundamental Research to Clinical Applications
Capital Medical University, Beijing, China
October 9 - October 19, 2011
Organizer: Zhi-Qing David Xu

Travel grant: Young Investigators Support

จาก Society for Free Radical Research (SFRR)-Europe 2011 Meeting,
Istanbul, Turkey

นายประเสริฐ ผางภูเขียว ได้รับทุน "Young Investigators Support"


รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยชนิด Poster presentation
งาน ประชุมวิชาการ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2554
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 รางวัลชนะิเลิศอันดับ 1
รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ
อาจารยประจำ์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล
นักศึกษาสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยชนิด Poster presentation
งาน International Physiology Conference ครั้งที่ 40

Khon Kaen, Thailand

นายประเสริฐ ผางภูเขียว
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภท Poster presentation


Travel grant and accommodations

จาก International Brian Research Organization (IBRO) 2010
ASIA/PACIFIC REGION

IBRO school 2010

นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC School of Neuroscience: Bioimaging, Behavior and Functional Genomics
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
October 3 - October 15, 2010
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC School of Neuroscience: Bioimaging, Behavior and Functional Genomics
Monash University Campus Sun Way, Malaysia
October 3 - October 15, 2010
Organizer: Ishwar Parhar

นางสาวภัสราวรรณ เพ็ชรนุ้ย
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School of Neuroscience: Plasticity in the Brain” From Basics to Applications [Link2]
Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand
January 27 - January 31, 2010
Organizer: Kanokwan Tilokskulchai


Travel grant and accommodations

จาก International Brian Research Organization (IBRO) 2009
ASIA/PACIFIC REGION

IBRO shcool 2009

นายประเสริฐ ผางภูเขียว (ได้รับรางวัล Most Active Award)
ได้รับทุนเข้าร่วม Advanced Neuroscience School: Molecular, Cellular and Behavioral Approaches to Neuroscience
Institutes of Brain Science, the State Key Laboratory of Medical Neurobiology of Fudan University,Shanghai, China
October 26 - November 4, 2009
Organizer: Xiong-Li Yang

นายปรัชญา  แก้วแก่น
ได้รับทุนเข้าร่วม IBRO-APRC Associate School of Neuroscience
Nanjing University, Nanjing, China
August 18 - August 22, 2009
Organizer: Jian-Jun Wang

เว็บสำเร็จรูป
×