การขอทุนวิจัย และ กรอบงานวิจัย


สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research Institute for Human High Performance and Health Promotion

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ทุกวัย และ กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ
  • สนับสนุนการผลิตบัณฑิตและการฝึกอบรม
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับหน่วยงานของรัฐ และ เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในภูมิภาค ในประเทศ และระดับนานาชาติ
  • เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในวารสารและการประชุมสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
  • เป็นแหล่งสารสนเทศและแหล่งความรู้
  • เป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายในระดับคณะ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศและนานาชาติ

          ประกาศรับข้อเสนอและกรอบงานวิจัย


             ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมอบรมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2561  (คลิกที่นี่)


          ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561  (คลิกที่นี่)


          ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร ประจำปีงบประมาณ 256(คลิกที่นี่)

แบบฟอร์มขอทุนวิจัยเว็บสำเร็จรูป
×