เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
    เอกสารแบบคำร้องสำหรับพนักงาน
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการผ่านงาน.doc  
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการผ่านงาน.pdf
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง.doc  
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง.pdf
  ใบลา.doc
  ใบลา.pdf
  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.doc
  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.pdf
  แบบอนุมัติซื้อสารเคมี.doc
  แบบอนุมัติซื้อสารเคมี.pdf ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวชินิกา เถียรวิทวัส
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงานตามที่ นางสาวชินิกา เถียรวิทวัส เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นั้น   &nb...
นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ตามที่ นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นั้น     &n...
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำแหง
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน           ตามที่ นางสาวจันทร์ทิพย์  คำแหง เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก...
นายธนกร นารีคำ
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน               ตามที่ นายธนกร นารีคำ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่...
นางสาวมยุรี ศรีสารคาม
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน               ตามที่ นางสาวมยุรี ศรีสารคาม เข้าทำงานที่ สถาบันวิ...
นางสาวนภาพร วรรณรถ
ตามที่ นางสาวนภาพร วรรณรถ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ นั้น           บัดนี้  นางสาวนภาพร วรรณรถ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสม...
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์
ตามที่ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น           บัดนี้ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์...
นางสาวอริษา มาจุฬา
ตามที่ นางสาวอริษา มาจุฬา เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น           บัดนี้  นางสาวอริษา มาจุฬา ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริ...

เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

                 นางสาวมัณฑนา ทองหล้า                 Ms.Mantana Thonglar

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพัชรียา พิมพา
Ms.Patchareeya   Pimpa
นางสาวอัญชัน มีโส
Ms.Aunchun Meeso
นางสาวศุภมาศ ทิพย์โชติ 
Ms.Supamas Tipchot

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวธารณา   บุญวงศ์ทะ

Ms.Tarana   Bunwongta

นางสาวกัญญารัตน์  ภูริศรี
Ms.Kunyarat   Phoorisri

เจ้าหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

นางสาวมยุรฉัตร นิตตะโย

Ms.Mayurachat  Nittayo


นางสาวสายธาร ผลเอี่ยม
Saitharn Phonaiam

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

นายธนากร ปัญญา
Mr.Thanakorn  Panya
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวภวรัญชน์ สุวรรณโชติ       

Ms.Pawaran   Suwonnachot     

นักวิทยาศาสตร์     


นางสาวญาดา หิรัญเทศ
Ms.Yada  Hiruntad
นักวิทยาศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวปัทมาภรณ์ พวกพระลับ
Ms.Pattamaporn  Poukpralab
นางสาววิมนมาศ กองผาพา
Ms.Wimonmart  Konghapa
นางสาวธนพร หารคํา
Ms.Thanaporn   Hankham
นางสาวพลอยนภา   พิมพา
Ms.Ploynapa   Pimpa

นางสาวกัญชพร   สิรินันทเกตุ
Ms.Kanchapohn  Sirinantakate

นางสาวจุฑามาศ ธรรมพากร
Ms.Jutamart Thampakorn

เจ้าหน้าที่วิจัยในมนุษย์

นางสาวมินตรา ประสารศรี
Ms.Mintra Prasarnsri
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวศราวี ประสารศรี
Ms.Sarawee  Prasarnsri
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวสุนทรีย์ ธุระอบ

Miss Suntharee Thuraob

สาธารณสุข

นางสาวจารีดา  พุทธราช

Ms.Jareeda   Puttarash

นักวิทยาศาสตร์


นางสาวรัชดาภรณ์ อินทะเกตุ

Ms.Ratchadaphon Intaket

นางสาวสุวิภา น้อยนาเพียง
Ms.Suvipa  Noinapeang
ผู้ช่วยนักวิจัย
นางสาวสุพรรณญา มีทอง
Ms.Supanya  Meethong
ผู้ช่วยนักวิจัย

เจ้าหน้าที่วิจัยในสัตว์ทดลอง

นายพนธพันธ์ พลเยี่ยม
Mr.Pontapan  Polyiam
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศิรดา ปัดถาวโร
Ms.Sirada   Patthawaro
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวไอริน คำงาม
Ms.Irin  Kham-Ngam
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวเกศสิณี รัตนวงษ์สมบัติ

Ms. Ketsinee Rattanawongsombat

นักวิทยาศาสตร์


นางสาวณิชกานต์ ศรีวัฒนา
Ms.Nichakan Sriwattana
นักวิทยาศาสตร์
นายเกริกเกียรติ ลับภู
Mr.Kerkkaite labpoo
ผู้ช่วยนักวิจัย
นายทิคัมพร หอมสมบัติ
Mr.Tikumporn  Homsombut
ผู้ช่วยนักวิจัย
เว็บสำเร็จรูป
×