เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
    เอกสารแบบคำร้องสำหรับพนักงาน
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการผ่านงาน.doc  
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการผ่านงาน.pdf
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง.doc  
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง.pdf
  ใบลา.doc
  ใบลา.pdf
  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.doc
  แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ.pdf
  แบบอนุมัติซื้อสารเคมี.doc
  แบบอนุมัติซื้อสารเคมี.pdf 

 แบบขออนุมัติส่งตรวจตัวอย่าง.doc

 แบบขออนุมัติเบิกค่าน้ำมัน.doc
 แบบขออนุมัติเบิกเงิน.docประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวชินิกา เถียรวิทวัส
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงานตามที่ นางสาวชินิกา เถียรวิทวัส เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นั้น   &nb...
นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ตามที่ นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ นั้น     &n...
นางสาวจันทร์ทิพย์ คำแหง
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน           ตามที่ นางสาวจันทร์ทิพย์  คำแหง เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก...
นายธนกร นารีคำ
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน               ตามที่ นายธนกร นารีคำ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่...
นางสาวมยุรี ศรีสารคาม
ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน               ตามที่ นางสาวมยุรี ศรีสารคาม เข้าทำงานที่ สถาบันวิ...
นางสาวนภาพร วรรณรถ
ตามที่ นางสาวนภาพร วรรณรถ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ นั้น           บัดนี้  นางสาวนภาพร วรรณรถ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสม...
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์
ตามที่ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น           บัดนี้ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์...
นางสาวอริษา มาจุฬา
ตามที่ นางสาวอริษา มาจุฬา เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น           บัดนี้  นางสาวอริษา มาจุฬา ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริ...

มัณฑนา ทองหล้า

Mantana Thonglar

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พัชรียา พิมพา
Patchareeya   Pimpa
อัญชัน มีโส
Aunchun Meeso

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

กัญญารัตน์  ภูริศรี
Kunyarat   Phoorisri

เจ้าหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

มยุรฉัตร นิตตะโย

Mayurachat  Nittayo


นางสาวสายธาร ผลเอี่ยม
Saitharn Phonaiam

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

ธนากร ปัญญา
Thanakorn  Panya
นักวิทยาศาสตร์


กุลยา เมืองมุง

Kulaya Mueangmung

นักวิทยาศาสตร์

ภวรัญชน์ สุวรรณโชติ

Pawaran   Suwonnachot

นักวิทยาศาสตร์


ญาดา หิรัญเทศ
Yada  Hiruntad
นักวิทยาศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

อรณัฎฐ์ วังสะพันธ์
Oranat Wangsapan

ฉัตรธร ศรีวงษ์
Chutthon Sriwong

กัญชพร   สิรินันทเกตุ
Kanchapohn  Sirinantakate

จุฑามาศ ธรรมพากร
Jutamart Thampakorn

เจ้าหน้าที่วิจัยในมนุษย์

มินตรา ประสารศรี
Mintra Prasarnsri
ผู้ช่วยนักวิจัย

ศราวี ประสารศรี
Sarawee  Prasarnsri
ผู้ช่วยนักวิจัย

สุนทรีย์ ธุระอบ

Suntharee Thuraob

สาธารณสุข

จารีดา  พุทธราช

Jareeda   Puttarash

นักวิทยาศาสตร์

รัชดาภรณ์ อินทะเกตุ

Ratchadaphon Intaket

ผู้ช่วยนักวิจัย


สุวิภา น้อยนาเพียง
Suvipa  Noinapeang
ผู้ช่วยนักวิจัย

สุทธิกานต์    คำหว่าน
Sutthikan    Kumvan
ผู้ช่วยนักวิจัย
สุพรรณญา มีทอง
Supanya  Meethong
ผู้ช่วยนักวิจัย

รสสุคณธ์ เอกไชย 
Rossukon Aekkachai
ผู้ช่วยนักวิจัย

เจ้าหน้าที่วิจัยในสัตว์ทดลอง

พนธพันธ์ พลเยี่ยม
Pontapan  Polyiam
นักวิทยาศาสตร์
ศิรดา ปัดถาวโร
Sirada   Patthawaro
นักวิทยาศาสตร์

ไอริน คำงาม
Irin  Kham-Ngam
นักวิทยาศาสตร์

เกศสิณี รัตนวงษ์สมบัติ

Ketsinee Rattanawongsombat

นักวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ ศรีวัฒนา
Nichakan Sriwattana
นักวิทยาศาสตร์
เกริกเกียรติ ลับภู
Kerkkaite labpoo
ผู้ช่วยนักวิจัย

จิรภัทร คำอดุลย์ 
Jirapat  Kam-a-dul
ผู้ช่วยนักวิจัย
ทิคัมพร หอมสมบัติ
Tikumporn  Homsombut
ผู้ช่วยนักวิจัย
เว็บสำเร็จรูป
×