ข่าวสารสถาบันวิจัย
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 2/2565

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

 

          สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น              ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรสถาบันวิจัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 แล้วนั้น ดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามรายชื่อ ดังนี้ 

1. นางสาวชนิกา เถียรวิทวัส

2. นางสาวกฤษศิณีนาถ วินทะวุธ

ลำดับสำรอง

1. นางสาวดวงใจ ทองนิล

        2. นางสาวหทัยภัทร ไชยนาพันธ์ 

 
เว็บสำเร็จรูป
×