Menu
ข่าวสารสถาบันวิจัย
ข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 1 ในหัวข้อโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมต้นแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการด้วยแนวการสร้างเสริมสุขภาพบนวิถีท้องถิ่นไทยแบบยั่งยืน
คณะทีมวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้เข้าร่วม เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยครั้งที่ 1 ในหัวข้อโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมต้นแบบธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาชุมชนแบบบูรณาการด้วยแนวการสร้างเสริมสุขภาพบนวิถีท้องถิ่นไทยแบบยั่งยืน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00-17.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 
เว็บสำเร็จรูป
×