ข่าวสารสถาบันวิจัย
การจัดทำรายงานวิจัย

ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 8 /2566

เรื่อง การจัดทำรายงานวิจัย

----------------------------

 

                 เพื่อให้การจัดทำรายงานวิจัยส่งแต่ละองค์กรที่ให้ทุน ขอให้คณะทำงานและผู้คุมการปฏิบัติแต่ละส่วนงานรวบรวมรายงานส่งให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และหัวหน้าโครงการวิจัยแต่ละโครงการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนส่งเอกสารตามกำหนดออกจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยภายใน 1 เดือนล่วงหน้าก่อนกำหนด ในกรณีรายงานที่ต้องส่งช่วง 2 เดือนหลังเซ็นสัญญาลงนาม ให้ดำเนินการส่งอย่างช้า 3 สัปดาห์ล่วงหน้า ระหว่างดำเนินงานมีปัญหาอุปสรรค ต้องรายงานให้รับทราบโดยรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร และหากมีการแก้ไขเบื้องต้นโดยหัวหน้างาน ให้บันทึกและรายงานการดำเนินการให้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ รับทราบ

 

 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
เว็บสำเร็จรูป
×