ข่าวสารสถาบันวิจัย
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการวิจัย

ประกาศสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ 9/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการวิจัย

                                               ----------------------------                                  

ตามที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการดำเนินวิจัยและพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ทุกวัยและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ         

อาศัยอำนาจตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 941/2561 จึงแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการวิจัย โดยมีคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการวิจัย

    (3) ผศ.ดร.สุภาพร   มัชฌิมะปุระ            กรรมการ

    (4) ผศ.ดร.วิภาวี     ทูคำมี                   กรรมการ

    (5) ผศ.ดร.โสภิดา    ภู่ทอง                   กรรมการ        

ข้อ 2 อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการเงินโครงการวิจัย มีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบบันทึกการใช้จ่ายทางการเงินโครงการวิจัย

(2) ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเงินโครงการวิจัย

(3) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


 
เว็บสำเร็จรูป
×