ข่าวสารสถาบันวิจัย
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”

เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร ร่วมเสวนา ในหัวข้อ ซุปสุขภาพจากข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงผสมสมุนไพรต่อความจำขณะทำงาน การเหนื่อยล้า อาการตาแห้ง คุณภาพการนอนและโภชนาการส่วนบุคคล

ณ ห้องประชุม ชั้น 22 – 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรมด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ๚

#HHPHPKKU

 
เว็บสำเร็จรูป
×