Menu
ข่าวสารสถาบันวิจัย
สัมมนาวิชาการ โครงการวิจัยท้าทายไทย ครั้งที่ 1/2564
คณะทีมวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ นำโดย ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบัน ได้เข้าร่วม สัมมนาวิชาการ โครงการวิจัยท้าทายไทย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. และร่วมฟัง รายงานความก้าวหน้าครงั้ ที่ 1 โครงการวิจัยท้าทายไทย ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม M3 ช้ัน 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์


 
เว็บสำเร็จรูป
×