Menu
ข่าวสารสถาบันวิจัย
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องพืชสวน ปีงบประมาณ 2563 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงคุณภาพของทุเรียนปรับปรุงสายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าและพันธุ์ต่างประเทศเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์”
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ ได้เข้าร่วม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องพืชสวน ปีงบประมาณ 2563 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาลักษณะเฉพาะและสมบัติเชิงคุณภาพของทุเรียนปรับปรุงสายพันธุ์เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าและพันธุ์ต่างประเทศเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์” วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. การประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom application กับทางสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 
เว็บสำเร็จรูป
×