เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

                                   เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันวิจัย  นางสาวมัณฑนา ทองหล้า

   

     Ms.  Mantana Thonglar    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


                   
 นางสาวพัชรียา พิมพา                            นางสาวอัญชัน มีโส
     Ms. Patchareeya Pimpa                Ms. Aunchun Meeso

                                           เจ้าหน้าที่สารสนเทศ


                   

        นายธนกร นารีคำ                       นางสาวธารณา   บุญวงศ์ทะ
 MR.Tanakorn Nareekum Ms. Tarana Bunwongta

                           เจ้าหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ


                   

   นางสาวจันทร์ทิพย์ คำแหง                         นางสาวมยุรฉัตร นิตตะโย      
 Ms. Chanthip Khamhaeng                   Ms. Mayurachat Nittayo


             

                นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์   
      Ms.  Rutairat Jantasing

                                         เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


                   

          นายธนากร ปัญญา                         นางสาวภวรัญชน์ สุวรรณโชติ      
     MR. Thanakorn Panya                  Ms. Pawaran Suwonnachot

                                                              
                    นางสาวญาดา หิรัญเทศ                      นางสาวกุลยา เมืองมุง                    
Ms. Yada Hiruntad  Ms. Kulaya Mueangmung
                                      เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์


                   

   นางสาวปัทมาภรณ์ พวกพระลับ                นางสาววิมนมาศ กองผาพา      
Ms. Pattamaporn Poukpralab Ms. Wimonmart Kongphapa                     

    นางสาวธนพร หารคํา                                นางสาวนภาพร วรรณรถ
Ms. Thanaporn Hankham                         Ms. Napaporn Wannarot                 
     นายสหพร สุภิษะ                                 นางสาวกัญชพร สิรินันทเกตุ
     MR. sahaporn supisa                                 Ms. Kanchapohn Sirinantakate
                                         เจ้าหน้าที่วิจัยในมนุษย์


                   

               
        นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข                          นางสาวศราวี ประสารศรี        
Ms.Kanokwan Noisuk                       Ms.Sarawee Prasarnsri
                      

          นางสาวมินตรา ประสารศรี                    นางสาวมยุรี ศรีสารคาม        
          Ms.mintra Prasarnsri                Ms.Mayuree Seesarakham                       

  นางสาวจารีดา  พุทธราช                   นางสาว สุทธิกานต์ คำหว่าน

Ms.Jareeda Puttarash                      Ms.Sutthikan Kumvan


                                                             

นางสาวรัชดาภรณ์ อินทะเกตุ                                                              

Ms.Ratchadaphon Intaket                                                                      

    

                                       เจ้าหน้าที่วิจัยในสัตว์ทดลอง


                       

       นายพนธพันธ์ พลเยี่ยม                               นางสาวสุพรรณญา มีทอง
    MR.Pontapan Polyiam Ms.Supanya Meethong


                       

      นายทิคัมพร หอมสมบัติ                              นางสาวสุวิภา น้อยนาเพียง        
Ms.Supanya Meethong Ms.Suvipa Noinapeang


                   

  นายเกริกเกียรติ ลับภู                             นางสาวไอริน คำงาม

  MR.  Kerkkaite labpoo                        Ms.Irin Kham-Ngam


                   

     นางสาวศิรดา ปัดถาวโร                          นางสาวอริษา มาจุฬา 
   Ms.Sirada Patthawaro                            Ms.Arisa Majura


เว็บสำเร็จรูป
×