เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย

                                   เลขานุการผู้อำนวยการสถาบันวิจัย  นางสาวมัณฑนา ทองหล้า  

     Ms.  Mantana Thonglar    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


                   
 นางสาวพัชรียา พิมพา                            นางสาวอัญชัน มีโส  
Ms. Patchareeya Pimpa                      Ms. Aunchun Meeso

                                           เจ้าหน้าที่สารสนเทศ


                   

     นายธนกร นารีคำ                          นางสาวธารณา   บุญวงศ์ทะ
MR.Tanakorn Nareekum Ms. Tarana Bunwongta

                           เจ้าหน้าที่ทดสอบและตรวจสอบวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ


                   

   นางสาวจันทร์ทิพย์ คำแหง                         นางสาวมยุรฉัตร นิตตะโย      
 Ms. Chanthip Khamhaeng                   Ms. Mayurachat Nittayo
                                         เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


                   

          นายธนากร ปัญญา                         นางสาวภวรัญชน์ สุวรรณโชติ      
     MR. Thanakorn Panya                  Ms. Pawaran Suwonnachot

                                                              
                              นางสาวญาดา หิรัญเทศ                            นางสาวกุลยา เมืองมุง                    
Ms. Yada Hiruntad  Ms. Kulaya Mueangmung
                                      เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์


                   

   นางสาวปัทมาภรณ์ พวกพระลับ                   นางสาววิมนมาศ กองผาพา      
Ms. Pattamaporn Poukpralab Ms. Wimonmart Kongphapa                                                                            
                                               นางสาวธนพร หารคํา                                 นายสหพร สุภิษะ               
                             Ms. Thanaporn Hankham                          MR. sahaporn supisa            
                                                      
                            นางสาวกัญชพร สิรินันทเกตุ                          นางสาวพลอยนภา พิมพา
                         Ms. Kanchapohn Sirinantakate                        Ms.Ploynapa Pimpa


                                         เจ้าหน้าที่วิจัยในมนุษย์


                   

               
        นางสาวกนกวรรณ น้อยสุข                          นางสาวศราวี ประสารศรี        
Ms.Kanokwan Noisuk                       Ms.Sarawee Prasarnsri
                      

          นางสาวมินตรา ประสารศรี                    นางสาวมยุรี ศรีสารคาม        
          Ms.mintra Prasarnsri                Ms.Mayuree Seesarakham                                           

  นางสาวจารีดา  พุทธราช                   นางสาว สุทธิกานต์ คำหว่าน

Ms.Jareeda Puttarash                      Ms.Sutthikan Kumvan


                                                                             

                     นางสาวรัชดาภรณ์ อินทะเกตุ                                                           

Ms.Ratchadaphon Intaket                                                                      

    

                                       เจ้าหน้าที่วิจัยในสัตว์ทดลอง


                       

       นายพนธพันธ์ พลเยี่ยม                               นางสาวสุพรรณญา มีทอง
    MR.Pontapan Polyiam Ms.Supanya Meethong


                       

      นายทิคัมพร หอมสมบัติ                              นางสาวสุวิภา น้อยนาเพียง        
Ms.Supanya Meethong Ms.Suvipa Noinapeang


                   

  นายเกริกเกียรติ ลับภู                             นางสาวไอริน คำงาม
  MR.  Kerkkaite labpoo                             Ms.Irin Kham-Ngam


                                                                           
                                                  นางสาวศิรดา ปัดถาวโร                      
                            Ms.Sirada Patthawaro                           


นางสาวนภาพร วรรณรถ
ตามที่ นางสาวนภาพร วรรณรถ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ นั้น           บัดนี้  นางสาวนภาพร วรรณรถ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย...
นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์
ตามที่ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น           บัดนี้ นางสาวฤทัยรัตน์ จันทะสิงห์ ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์...
นางสาวอริษา มาจุฬา
ตามที่ นางสาวอริษา มาจุฬา เข้าทำงานที่ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ นั้น           บัดนี้  นางสาวอริษา มาจุฬา ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริ...
เว็บสำเร็จรูป
×